Logotyp Norway grants

Energia geotermalna ma potencjal dla ekologicznego cieplownictwa w Polsce-Projekt EOG
Energia geotermalna ma potencjal dla ekologicznego cieplownictwa w Polsce -Projekt EOG
Energia geotermalna ma duzy potencjal dla ekologicznego cieplownictwa w Polsce. Dla optymalnego rozwoju tego waznego sektora niezbedna jest wspólpraca i korzystanie z doswiadczen swiatowych liderów w tym zakresie. Tym celom sluzy trwajacy od lipca b.r. miedzynarodowy projekt pt. "Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego cieplownictwa, poprawy warunków zycia i zrównowazonego rozwoju - wstepne studia dla wybranych obszarów w Polsce". Jest on realizowany ze srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 przez zespoly wiodacych specjalistów polskich z zakresu geotermii - z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wroclawskiej i zagranicznych - z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a takze z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. W Projekcie uczestnicza tez przedstawiciele Ladka Zdroju, Konstantynowa Lódzkiego, Poddebic, Sochaczewa - miast, dla których opracowane beda ww. studia mozliwosci wykorzystania geotermii w lokalnym cieplownictwie, a takze propozycje projektów pilotowych. Wsród wspólpracujacych podmiotów sa m.in. Uzdrowisko Ladek-Dlugopole SA, Geotermia Poddebice Sp. z o.o., a takze eksperci.
Projekt zostal zainicjowany przez Ministerstwo Srodowiska, a szczególnie przez Pelnomocnika Rzadu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Glównego Geologa Kraju - Pana prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jedryska. Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwoju geo-cieplownictwa w Polsce, wzmacniajac podejmowane przez rzad RP inicjatywy w tym zakresie. Operatorami Programu PL04, w ramach którego Projekt jest realizowany, sa Ministerstwo Srodowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wymienione dwa kraje Darczynców EOG przoduja na swiecie w zagospodarowaniu ciepla Ziemi: Islandia dzieki wodom i parom geotermalnym, a Norwegia dzieki pompom ciepla. W Polsce natomiast cieplownictwo geotermalne (pomimo odpowiedniego potencjalu w wielu rejonach) jest nadal na wstepnym etapie rozwoju, stad tez wspólpraca ze specjalistami z podanych krajów jest dla nas bardzo wazna.
W ramach Projektu zaplanowano wizyty studyjne w Polsce, Norwegii i Islandii, konferencje, dzialania promocyjne, a takze m.in. opracowanie wszechstronnego Raportu dotyczacego m.in. wymienionych studiów mozliwosci, jak równiez propozycji rozwiazan, których wprowadzenie powinno sprzyjac trwalemu rozwojowi cieplownictwa geotermalnego zarówno w wybranych miejscowosciach, jak i w calej Polsce.
Trzeba podkreslic, ze jest to drugi projekt dotyczacy cieplownictwa geotermalnego w Polsce (bazujacego na glebszych otworach) dofinansowany przez Mechanizm EOG. Byl on poprzedzony mniejszym projektem zakonczonym w czerwcu tego roku, który skupial sie na wybranych zagadnieniach dla Poddebic. Komplementarnie realizowany jest Projekt EOG "Geotermal4PL" skupiajacy sie cieplownictwie opartym na tzw. "plytkiej geotermii".
Projekt otwiera droge dla dlugo oczekiwanej wspólpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich w nadchodzacych latach, bedac wyjatkowa szansa wspólnych projektów i poczynienia istotnego postepu w geotermii w Polsce.
Osoba do kontaktu: Beata Kepinska
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN
Telefon:++48 18 20 73 218
E-mail: www.eeagrants.agh.edu.pl
www.min-pan.krakow.pl

Logotypy
OPISY I INFORMACJE (wybrane) dot. wniosku aplikacyjnego "Potencjal dla wykorzystania energii geotermalnej w Polsce -miasto Poddebice" w ramach srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego ObszaruGospodarczego 2009-2014 (EEA Financial Mechanism 2009-2014).

3.2. Opis Projektu w ramach Funduszu

Celem projektu jest transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk stosowania w budynkach odnawialnego zródla energii (OZE) poprzez geotermalne sieci cieplownicze (co.) na Islandii (kraju darczyncy) do Polski (kraju beneficjenta). Islandia jest liderem tego sektora w Europie, jak i zrównowazonej energetyki, podczas gdy w Polsce takie zastosowania sa na bardzo wstepnym etapie. Projekt przyczyni sie do budowania potencjalu, wzrostu kompetencji, wiedzy samorzadów i in. interesariuszy o mozliwosciach i korzysciach stosowania geotermii jako OZE w Polsce; oszczednosci i wzrostu bezpieczenstwa energetycznego; skutecznej realizacji niskoemisyjnej gospodarki; budowania wspólpracy bilateralnej; stymulowania rozwoju cieplownictwa geotermalnego w Polsce. Nawiazana bedzie wspólpraca dla mozliwosci realizacji inwestycji dot. geotermalnych sieci co. w Polsce z zastosowaniem nowoczesnych rozwiazan i technologii stosowanych na Islandii. Partner z Islandii pozyska wiedze i doswiadczenia odnosnie cieplownictwa geotermalnego bazujacego na parametrach i zlozach typowych dla Polski i innych krajów Europy, co wzmocni jego pozycje w ewent. projektach w tych panstwach.

Planowane dzialania:

I. Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli strony islandzkiej dla oceny potencjalu geotermalnego
cieplownictwa sieciowego w Polsce i miescie Poddebice

Wizyta dla poznania i oceny potencjalu dla geotermalnego cieplownictwa co. w Polsce, szczególnie w wybranym miescie - Poddebicach o duzych szansach wzrostu stosowania OZE w budynkach dzieki geotermalnemu co. w bliskim czasie; zebranie informacji do opracowania wstepnego studium mozliwosci wykorzystania geotermii w sieciach co. w Polsce, szczególnie w miescie Poddebice.

II. Wizyta studyjna w Islandii przedstawicieli strony polskiej. Wizyta w obiektach - przykladach
dobrych praktyk cieplownictwa geotermalnego (Reykjavik, in.), nawiazanie kontaktów dla bilateralnej
wspólpracy i projektów.

III. Opracowanie Raportu z wizyt studyjnych

Raport bedzie opracowany na podstawie informacji z wizyt studyjnych, rozwiazan i wniosków, jakie powstana w ramach projektu. Bedzie zawierac:

  • Wstepne studium mozliwosci wykorzystania zasobów energii geotermalnej w cieplownictwie sieciowym w Polsce,

  • Wstepne studium mozliwosci rozwoju wykorzystania zasobów energii geotermalnej w cieplownictwie sieciowym w wybranym miescie - Poddebice.

Obejmie tez m.in. niektóre wytyczne dla geotermalnego cieplownictwa co., w Polsce, mozliwosci projektów bilateralnych miedzy Polska i Islandia. Bedzie pomocny w dzialaniach na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

IV. Konferencja podsumowujaca wizyty studyjne i wyniki projektu

Konferencja w Polsce z udzialem przedstawicieli strony polskiej i islandzkiej, Poddebic oraz in. uczestników. Beda przedstawione wyniki wizyt studyjnych i poswiecony im Raport, w tym mozliwosci rozwoju geotermalnego cieplownictwa sieciowego w Polsce i szczególnie w miescie Poddebice i korzysci z tym zwiazane.3.3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w ramach Funduszu

Projekt wpisuje sie w kryteria Funduszu, w tym PL04. Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych zródel energii, Rezultat 3. Zwiekszenie wykorzystania energii odnawialnej w budynkach. Fundusz daje wnioskodawcy z Polski bardzo cenna szanse na wspólprace z partnerem z Islandii - europejskim liderem w geotermii. W Polsce jest bowiem pilna potrzeba transferu wiedzy, technologii i dobrych praktyk z wiodacych krajów - a takim jest Islandia - aby pobudzic i przyspieszyc stosowanie w budynkach geotermii jako OZE poprzez cieplownictwo co. na wysokim poziomie profesjonalnym. Polska ma odpowiedni potencjal zasobowy do takiego stosowania w skali znacznie wiekszej niz dotychczas. Obecnie jest jednak tylko 6 cieplowni geotermalnych. Powinno ich byc wiecej, takze dlatego, ze w kraju jest ok. 500 systemów co., a do ich czesci mozna wprowadzic geotermie. Sluzyloby to m.in. oszczedzaniu energii i niskoemisyjnej gospodarce w budynkach, osiaganiu celów krajowych i miedzynarodowych co do wzrostu udzialu OZE, itp. Bariera szerszego rozwoju w tym zakresie jest jednak m.in. brak wiedzy i swiadomosci wielu grup interesariuszy, ograniczony dostep do dobrych praktyk, nowoczesnej wiedzy i technologii. Projekt przyczyni sie do poprawy tego stanu. Partner z Islandii zwiekszy natomiast kompetencje w zakresie cieplownictwa geotermalnego w warunkach typowych dla Polski i in. krajów, co przyczyni sie do wzrostu jego mozliwosci i konkurencyjnosci udzialu w projektach europejskich.

Barbórka 2016

 

W piatek 2 grudnia b.r. juz po raz kolejny w Poddebicach obchodzone bylo swieto górników nazywane powszechnie „Barbórka”. Uroczystosci, zorganizowane przez Geotermie Poddebice – Zaklad Górniczy wydobywajacy kopaline w postaci wody termalnej, odbyly sie w zrewitalizowanym póznorenesansowym palacu Grudzinskich w Poddebicach.

Na zaproszenie Zarzadu Geotermii Poddebice przybyli m.in.: Wieslaw Lukomski – Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi, Jakub Gajewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Marszalkowskiego Województwa Lódzkiego, Piotr Seczkowski – Burmistrz Poddebic, Pawel Gogulski – Przewodniczacy Rady Miejskiej w Poddebicach, Ryszard Rytter – Starosta Poddebicki oraz kierownictwo miejskich instytucji i odbiorców ciepla.

Po powitaniu gosci, Anna Karska – Prezes Zarzadu przedstawila prezentacje, w której pokazane zostaly historyczne fotografie z wykonywania odwiertu Poddebice GT-2 i eksploatacji, oraz sposoby wykorzystania energii i wody geotermalnej w Poddebicach. Andrzej Peraj – Wiceprezes Zarzadu przyblizyl w odrebnej prezentacji strukture zaopatrzenia miasta w geotermalne cieplo oraz plany inwestycyjne spólki.

Kolejnym punktem spotkania bylo nadanie przez Prezesa Zarzadu trzem pracownikom Zakladu Górniczego Poddebice stopni górniczych: technika górniczego I stopnia otrzymal Andrzej Peraj,  technika górniczego III stopnia otrzymali: Krzysztof Witula oraz Jacek Lazarek.

Nastepnie wszyscy goscie mieli mozliwosc zwiedzic zrewitalizowany obiekt, w którym miesci sie Poddebicki Dom Kultury oraz Dom Pracy Twórczej (równiez ogrzewany geotermia). 

Ostatnim punktem uroczystosci byl barbórkowy obiad w podziemiach poddebickiego palacu, w trakcie którego Wieslaw Debek - kierownik ruchu górniczego oraz Bogdan Owczarek – geolog górniczy, przedstawili elementy munduru górniczego oraz postac sw. Barbary. Spotkanie odbylo sie w pieknych wnetrzach i w milej przyjaznej atmosferze.


mouseover