RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Geotermia Poddębice Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddębice.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail: geotermiapoddebice@wp.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie realizacji czynności z zakresu dostarczania ciepła oraz wody termalnej, obsługi procesów inwestycyjnych, wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody;
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne dotyczące realizowanych usług;
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane lub uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Spółki lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych;
 8. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, realizowanego na zasadach określonych w RODO.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 11. Tam, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem osobiście;
 12. Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.