RODO

RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Geotermia Poddębice Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddębice.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@geotermia.poddebice.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie realizacji czynności z zakresu dostarczania ciepła oraz wody termalnej, obsługi procesów inwestycyjnych, wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne dotyczące realizowanych usług.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane lub uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Spółki lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
 8. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, realizowanego na zasadach określonych w RODO.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 11. Tam, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem osobiście.
 12. Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

RODO OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY ZE STOSOWANIEM MONITORINGU

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Geotermia Poddębice Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddębice.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@geotermia.poddebice.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w systemie monitoringu. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionych przez nas pracowników oraz przebywających osób, porządku publicznego oraz ochrony mienia, a w szczególności ograniczenie zachowań nagannych o charakterze chuligańskim oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wszystkich osób przebywających w obiektach i na terenie budynków CWR oraz ISON. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym a także art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcą nagrań mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych; jeśli to wynika z przepisów prawa, możemy udostępniać te dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.
 5. Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej; po upływie tego okresu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 9. Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.