RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

w Geotermii Poddębice Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geotermia Poddębice Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddębice, tel. 505 023 678, e-mail: geotermiapoddebice@wp.pl, zwana dalej „Spółką”.

2.Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 • Przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub usługę świadczona przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO.
 • Zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 • Realizacji zawartej umowy lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b-c RODO.
 • Zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności związanej zaopatrzeniem w ciepło i realizacją zawartych umów art. 6 ust.1 lit. c RODO.
 • Ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 • Rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b-c i lit. f RODO,
 • Realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.
 • Marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką lub realizacji zlecenia/usługi, w tym celu sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Świadczenie usług dodatkowych na podstawie art. 6 Ust. 1 lit. a RODO.

3.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty i organy, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzanie, tj. przez okres:

 • niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • niezbędny do realizacji zlecenia/usługi a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub zlecenie/usługę świadczoną przez Spółkę;
 • niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 • w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad urządzeniami cieplnymi oraz siecią ciepłowniczą;
 • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ppkt. 1), 2), 4);
 • w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności dotyczącej zaopatrzenia w ciepło oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez Spółkę;
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
 • do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
 • do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 RODO;
 • do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej.

7.Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

RODO OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY ZE STOSOWANIEM MONITORINGU

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Geotermia Poddębice Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddębice.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@geotermia.poddebice.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w systemie monitoringu. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionych przez nas pracowników oraz przebywających osób, porządku publicznego oraz ochrony mienia, a w szczególności ograniczenie zachowań nagannych o charakterze chuligańskim oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wszystkich osób przebywających w obiektach i na terenie budynków CWR oraz ISON. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym a także art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcą nagrań mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych; jeśli to wynika z przepisów prawa, możemy udostępniać te dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.
 5. Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej; po upływie tego okresu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 9. Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.