Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków

Numer ogłoszenia: 160684 – 2012;
Data zamieszczenia: 17.05.2012.

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: GEOTERMIA Poddębice Sp. z o.o. , ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 0-43 678 83 69, faks 0-43 678 83 69.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.geotermia.poddebice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednoosobowa spółka gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego: 1. budynek wymiennikowni ciepła, niepodpiwniczony, piętrowy o pow. zabudowy 192 m2, pow. netto (suma pow. użytkowej, ruchu i technicznej) 328 m2, kubaturze 1840 m3 wraz z instalacją wod-kan, c.o. i elektryczną oraz zagospodarowaniem terenu: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 872 m2, powierzchnia chodnikowa z kostki brukowej 28 m2, 2. przyłącze wodociągowe do budynku wymiennikowni o łącznej długości 283 mb w tym: z rur PEHD PN 10 o średnicy 90 mm – 229 mb i z rur PEHD PN 10 o średnicy 40 mm – 54 mb. 3. przyłącze kan. sanitarnej do budynku wymiennikowni z rur PEHD 63 PN 10 o średnicy 63 mm i długości 232 mb wraz z przepompownią ścieków typu PS-IC 2 WP.00A255.50/50 PB.P.100 – 1 kpl. 4. przyłącze energetyczne do budynku wymiennikowni: słup krańcowy z głowicami kablowymi i odłączniko-uziemieniem, odcinek linii kablowej 15 kV o długości 700 mb kablem typu 3xXRUHAKXS (1×120/50 mm2), słup PS-1 i włączenie do stacji transformatorowej 15/04 kV wkomponowanej w budynek wymiennikowni. 5. sieć cieplna z rur preizolowanych o średnicy 2xDN 250/400 mm, 2xDN 200/315 mm i 2xDN 150/250 mm o długości łącznej 1520 mb 6. połączenie głowicy odwiertu z wymiennikownią z rur preizolowanych ze stali nierdzewnej AISI 316, odprowadzenie schłodzonej wody rurociągiem PE 100 SDR 17 dn 200 PN 10 do istniejącego zbiornika ziemnego 7. sieć wodociągowa wody termalnej do szpitala z rur PE 100 SDR 17 dn 50 mm PN 10 o długości 1000 mb 8. przyłącza cieplne z rur preizolowanych do budynków użyteczności publicznej o długości 532 mb ( w tym do obiektów Gminy: 2 do obiektów sportowych i do pałacu ołącznej dług. 332 mb, do obiektów Powiatu;liceum ogólnokształcące i zespół szkół ponadgimnazjalnych o łącznej dług. 140 mb, do obiektów szpitala 60 mb) 9. wymienniki ciepła w węzłach obiektów użyteczności publicznej szt. 6 (3 szt. w obiektach Gminy, 2 szt. w obiektach Powiatu, 1 szt. w obiekcie szpitala) 10. armatura technologiczna i układ stabilizacji w kotłowni 11. odbudowa nawierzchni jezdni i chodników po wykonanych robotach instalacyjnych przy budowie sieci cieplnej i przyłączy cieplnych na długości 1744 mb 12. wyposażenie technologiczne i aparatura kontrolno-pomiarowa obiektu wymiennikowni ciepła (wymiennik ciepła o mocy 5MW szt.2, filtr z wkładem workowym szt. 2, pompa obiegowa typ NK 125-315 4-biegunowa, z silnikiem 30 kW szt. 3, przepustnice, zawory kulowe, zawory zwrotne, przepływomierze, ciepłomierze termometry, manometry, zawory bezpieczeństwa i inne wyszczególnione w dokumencie wymiennikownia PT zawartm w folderze pn. Projekt wykonawczy wymiennikownia technologia). 13. rozruch technologiczny 14. Ogrodzenie z siatki 1,50 na fundamencie prefabrykowanym o długości 510 mb z bramą przesuwną o szer. 4 m i jej sterowaniem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • zgodnie z zapisami w SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zgodnie z zapisami w SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zgodnie z zapisami w SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zgodnie z zapisami w SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zgodnie z zapisami w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu zakończenia zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.geotermia.poddebice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Geotermia Poddębice Sp. z o.o. 99-200 Poddębice ul. Łódzka 17/21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2012 godzina 10:45, miejsce: Geotermia Poddębice Sp. z o.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach 99-200 Poddębice ul. Łódzka 17/21 pok. 116.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie