Podwójny jubileusz Geotermii Poddębice

Geotermia Poddębice Sp. z o.o. ma w bieżącym roku dwa ważne jubileusze. Pierwszym z nich jest 20-lecie powstania Spółki i drugim 10-lecie wykonania odwiertu geotermalnego.

Otóż w dniu 20 listopada 2000 r. Rada Miejska w Poddębicach powołała do życia jednoosobową Spółkę pod nazwą Geotermia Poddębice Sp. z o.o., a w dniu 20 grudnia 2000r. ówczesny Zarząd Miejski w Poddębicach przyjął treść aktu założycielskiego. Akt notarialny został zawarty w dniu 21 grudnia, a Sąd wpisał Spółkę w dniu 28 grudnia 2000 r.

W pierwszym okresie Spółka miała za zadanie przygotować dokumentację do ubiegania się o koncesje najpierw na poszukiwanie i rozpoznanie, a później na wydobywanie wody termalnej. Było to trudne zadanie, tym bardziej, że jedyny wspólnik Gmina Poddębice nie posiadała środków finansowych na planowane wykonanie odwiertu.

W 2008 r. Zarząd Spółki uzyskał koncesję Ministra Środowiska pozwalającą na poszukiwanie i rozpoznanie wody termalnej odwiertem Poddębice GT-2.

Dogodne warunki do pozyskania zewnętrznych środków finansowych, poparte uporem i determinacją Burmistrza Poddębic Piotra Sęczkowskiego i Prezesa Zarządu  Anny Karskiej, pojawiły się dopiero w 2009 r. kiedy to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Geotermii Poddębice dotację w wysokości 4,9 mln złotych na wykonanie odwiertu geotermalnego. Pozostałą kwotę wyłożyła Gmina Poddębice. Odwiert kosztował netto 10,5 mln zł.

I tu dochodzimy do drugiego jubileuszu – 10-lecie wykonania odwiertu geotermalnego o głębokości 2.101 m, z warstwą wodonośną o miąższości 100 m w utworach piaskowca szarego. Pompowanie próbne zostało przeprowadzone na przełomie  stycznia i lutego 2010 r. I tutaj nasza woda okazała się wodą unikatową. Nie dość, że o wysokiej temperaturze na wypływie 71 stopni, to jeszcze o niskiej mineralizacji. Ale to jeszcze nie wszystkie niespodzianki: nasz otwór geotermalny jest otworem artezyjskim, to znaczy, że woda wypływa pod własnym ciśnieniem wody o wydajności 116 m3/h bez używania pompy.

Geotermia Poddębice jest zakładem górniczym i  najmłodszą w Polsce ciepłownią  wykorzystującą do ogrzewania mieszkań energię geotermalną. Pomimo krótkiego stażu w tym zakresie Spółka odmiennie niż wcześniej uruchomione geotermie, finansuje się samodzielnie i nie przynosi strat. Wynika to z warunków geologicznych na jakie natrafiono wiercąc odwiert geotermalny.

W sezonie letnim wykorzystuje się część strumienia samowypływu w ilości 40 m3/h, który pozwala na zapewnienie ciepłej wody użytkowej w całym mieście Poddębice.

Stawki za ciepło dostarczane do mieszkań są ustalone przez Spółkę na poziomie niższym niż ogrzewanie czynnikiem gazowym.

W czasie tych dwudziestu lat Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Burmistrza Poddębic odpowiednio w kolejności chronologicznej: Marianna Czekaj, Roman Bachera i Piotr Sęczkowski.

Rada Nadzorcza Spółki zmieniała się na przestrzeni lat co 3 lata. Obecnie od trzech kadencji w Radzie zasiadają: Przewodniczący – Magdalena Guzicka-Pałągiewicz i członkowie: Jadwiga Chudzik i Henryk Wodziak.

Trzecim organem w Spółce jest Zarząd. Od powołania Spółki stanowisko Prezesa Zarządu pełni Anna Karska. W roku 2014 skład Zarządu został rozszerzony o stanowisko Wiceprezesa Zarządu, które powierzono Andrzejowi Perajowi.

Spółka zatrudnia na umowę o pracę 13 osób. Są to konserwatorzy i operatorzy instalacji geotermalnej i cieplnej oraz pracownicy biurowi. Każda z osób w pionie technicznym posiada uprawnienia SEP do eksploatacji, a część także do dozoru w dwóch grupach. Część załogi ma także uprawnienia dozoru górniczego. Kadra biurowa liczy 3 osoby, przy czym w etatach to jest 2,25.

Niestety warunki pandemiczne nie pozwalają na świętowanie, ale warto podkreślić te okrągłe jubileusze  i znaczenie wody termalnej dla zdrowia mieszkańców i lepszego powietrza w Poddębicach, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich roku.