Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji Termy Poddębice przy ul. Mickiewicza 19 na okres jednego roku

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ DLA CENTRUM WODOLECZNICTWA I REKREACJI TERMY PODDĘBICE PRZY UL. MICKIEWICZA 19 NA OKRES 1 ROKU.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731426010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 17A

1.5.2.) Miejscowość: Poddębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 – Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: geotermiapoddebice@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://geotermia.poddebice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający

Jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wytwarzanie i zaopatrywanie w w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ DLA CENTRUM WODOLECZNICTWA I REKREACJI TERMY PODDĘBICE PRZY UL. MICKIEWICZA 19 NA OKRES 1 ROKU.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-162407a9-9ae9-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00074665/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-03 13:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Zamówienie jest prowadzone na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP: /geotermiapoddebice/skrytka ESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się oznaczeniem postępowania GP/126/2022.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia oferty lub przekazywania dokumentów składanych z ofertą.
9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt I adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP/126/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji Termy Poddębice przy ul. Mickiewicza 19 na okres jednego roku. Dostawa obejmuje następujące materiały:
1) Ziemia okrzemkowa, Celatom FW14/H lub równoważna kalcynowana sodą, w workach 20 kg, w ilości 40 000 kg, o następujących parametrach:
a) wielkość ziaren +28 mesh, % <=0,5
b) wielkość ziaren +150 mesh, % 3,0 – 12,0
c) zawartość glinu, ppm <=100
d) zawartość arsenu, ppm <=10,0
e) zawartość wapnia, ppm <=350
f) pozostałość po prażeniu, %(m/m) <=0,50
g) zawartość wilgoci, %(m/m) <=1,0
h) gęstość nasypowa (materiał mokry) kg/m3 typ. 336
i) zawartość żelaza, ppm <=100
j) opór przepływu, milidarcy 1100 – 1800
k) pH 8,5 – 10,5
l) zapach w HCI neutralny
m) smak neutralny
n) gęstość nasypowa (materiał mokry), Ibs/ft^3 <=22
2) Sól tabletkowana do elektrochemicznego wytwarzania chloru – chlorek sodu, posiadająca Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ilości 30 000 kg;
3) Korektor pH minus (40% kwas siarkowy) do korekty pH wody w basenach kąpielowych, posiadający Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w ilości 1000 kg;
4) Koagulant – środek do klarowania wody basenowej, w ilości 60 kg;
5) Korektor pH plus – do podwyższania wartości pH wody w basenie, w ilości 400 kg;
6) Podchloryn sodu – 10-11% płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej i pitnej oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, w opakowaniach 30-35 kg, w ilości 1 000 kg;
7) Neutralizator podchlorynu – tiosiarczan sodowy Stop Chlor w ilości 10 kg;
8) Neutralizator korektora pH minus -węglan sodu w ilości 10 kg;
9) Środek przeciw glonom (zawartość substancji czynnej min. 30%) w ilości 60 kg.
2. Podana ilość Produktów wymienionych w §1 ust. 1 jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych każdego asortymentu w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w §1 ust. 1 Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24962000-5 – Chemikalia do uzdatniania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14400000-5 – Sole i czysty chlorek sodu

24311160-6 – Krzemki

24311411-1 – Kwas siarkowy

24311520-8 – Wodorotlenek sodu

24312121-8 – Chlorek glinu

24312220-2 – Podchloryn sodowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI. SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-10 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-10 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni