Wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu technologii basenowej w obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu technologii basenowej w obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731426010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 17A

1.5.2.) Miejscowość: Poddębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 – Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: geotermiapoddebice@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://geotermia.poddebice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający

Jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu technologii basenowej w obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e269507-544d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299548/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03 16:53

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: geotermiapoddebice@wp.pl
Zamówienie jest prowadzone na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/geotermiapoddebice/domyslna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się oznaczeniem postępowania GP/339/2021.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia oferty lub przekazywania dokumentów składanych z ofertą.
9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt I adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geotermia Poddębice Sp. z o.o., 99-200 Poddębice ul. Mickiewicza 17A tel. 505-023-678;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu technologii basenowej w obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19 oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
3. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
8. W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO ;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP/339/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu technologii basenowej w obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19:
1) Stacja przygotowania wody termalnej
2) B1- basen rekreacyjny wewnętrzno-zewnętrzny o pow. lustra wody 177 m2 + 234 m2 ;
3) B2 – brodzik wewnętrzny o pow. 42 m2;
4) B3 – wanna z hydromasażem o pow. 3,6 m2;
5) B4 – brodziki zewnętrzne o łącznej pow. 296 m2 + 230 m2;
6) B5 – basen pływacko-rekreacyjny zewnętrzny o pow. 1012 m2;
7) B6 – basen rekreacyjny zewnętrzny (ściany wodne) o pow. 259 m2;
8) B7 – basen schładzający wewnętrzny o pow. 9,3 m2.

2. Usługa obejmuje:
1) przeprowadzenie rozruchu stacji przygotowania wody termalnej wraz z czyszczeniem desorbera, myciem i dezynfekcją wypełnienia desorbera, tj. pierścieni Białeckiego, dezynfekcją filtra wody termalnej;
2) przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznych, zasilających pompy i sterowniki basenowe sprawdzenie stanu pomp obiegowych oraz lamp UV;
3) przeprowadzenie kontroli wszystkich filtrów i świec filtracyjnych okrzemkowych oraz ich gruntowne czyszczenie, sprawdzenie stanu złoża filtracyjnego i uzupełnienie oraz dezynfekcja, czyszczenie zbiorników przelewowych i ich dezynfekcja;
4) napełnienie niecek i instalacji basenowych wodą;
5) przeprowadzenie rozruchu instalacji i procesów uzdatniania wody: filtracja na świecowych filtrach okrzemkowych oraz filtrach złożowych; dozowanie preparatu do dezynfekcji i stabilizacji wody;
6) uruchomienie elektrolizera przez serwis producenta tego urządzenia;
7) uruchomienie urządzeń do podgrzewania wody oraz pompy ciepła;
8) uruchomienie lamp UV do dezynfekcji wody;
9) kalibracja elektrod pomiarowych i regulacje parametrów wody, testy pracy urządzeń i atrakcji wodnych;
10) wykonanie badań wody termalnej w stacji uzdatniania wody termalnej oraz badań wody basenowej w zakresie fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym;
11) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (10 pracowników) w zakresie prawidłowej obsługi technologii basenowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50514100-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie następujących warunków dotyczących:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na uruchomieniu obiektu sportowo-rekreacyjnego, tj. pływalni lub basenu odkrytego wyposażonego w nieckę/niecki basenową/e z systemem filtracji wykorzystującym ziemię okrzemkową o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 2.200 m2;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

oraz, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 11:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni