Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermia Poddębice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice

Ogłoszenie o zamówienie – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Sekcja I: Zamawiający

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: GEOTERMIA Poddębice Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 73142601000000, ul. ul. Mickiewicza  , 99-200  Poddębice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 508 099 526, e-mail geotermiapoddebice@wp.pl, faks 0-43 678 83 69.
Adres strony internetowej (URL): http://www.geotermia.poddebice.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Gminna osoba prawna – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Tak
http://www.geotermia.poddebice.pl/przetargi.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pismenie na adres zamawiającego
Adres:
Geotermia Poddębice Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddębice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermia Poddębice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice
Numer referencyjny: GP/164/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermia Poddębice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice, składająca się z następujących elementów: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy źródła ciepła (technologia) wraz z rozbudową budynku Geotermii Poddębice Sp. z o. o. wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 17A. 2. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i węzłami kompaktowymi u odbiorców w Poddębicach w rejonie ulic: a. Kochanowskiego, Reja, Kopernika, Osiedlowej, Wspólnej, Grunwaldzkiej wraz z połączeniem z istniejącą kotłownią i montażem kotła szczytowo-rezerwowego w kotłowni zlokalizowanej przy ul. Zielonej 14 wraz z rozbudową budynku kotłowni i zagospodarowaniem terenu, b. w miejscowościach Byczyna i Byczyna-Kolonia. 3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci energetycznej. 4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Geotermii Poddębice Sp. z o. o. 5. Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń, warunków przyłączenia do sieci i innych uzgodnień, niezbędnych do dalszej realizacji procesu inwestycyjnego. 6. Opracowanie wniosku lub wniosków o dofinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż lub innych instytucji finansujących rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej w celu pozyskania środków na sfinansowanie zadania. 7. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, w szczególności obejmującej rozbudowę ciepłowni, sieci ciepłowniczej, sieci energetycznej, zagospodarowania terenu.

II.5) Główny kod CPV: 45251000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45231000-5
71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 1a P.z.p., polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających, może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności na wykonaniu robót budowlanych dla tego samego wykonywanego obiektu lub jego otoczenia, w obszarze zakładanego jego oddziaływania. Warunki umowne na jakich zostaną udzielone ewentualne zamówienia uzupełniające: podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie wzór umowy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN, posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia przynajmniej 15.000.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie warunek może być spełniony łączenie przez wszystkich wykonawców

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać się: . w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej umowy dokumentacji technicznej lub studium wykonalności lub koncepcji rozbudowy źródła ciepła o układ kogeneracyjny o mocy nie mniejszej niż 0,99MWe, . w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej lub wielu umów opracowaniem dokumentacji technicznej co najmniej 1 układu kogeneracyjnego o mocy nie mniejszej niż 0,99MWe i sprawności ogólnej (uzyskanej i potwierdzonej w trakcie rozruchu) o wartości nie mniejszej niż 90%, . w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej lub wielu umów opracowaniem dokumentacji technicznej sieci cieplnych w technologii preizolowanej o długości sieci nie mniejszej niż 1.000mb wraz z węzłami cieplnymi w ilości nie mniejszej niż 10, . w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej lub kilku umów realizacją co najmniej 1 układu kogeneracyjnego o mocy nie mniejszej niż 0,99MWe i sprawności ogólnej (uzyskanej i potwierdzonej w trakcie rozruchu) o wartości nie mniejszej niż 90%, . w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej lub kilku umów realizacją co najmniej 1 pompy ciepła o mocy 3.000kW wraz z serwisem w okresie równym co najmniej okresowi gwarancji, . w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednej lub kilku umów realizacją sieci cieplnych w technologii preizolowanej o długości sieci nie mniejszej niż 1.000mb wraz z węzłami kompaktowymi w ilości nie mniejszej niż 10.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie warunek może być spełniony łączenie przez wszystkich wykonawców.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
. wykaz robót budowlanych i usług wraz z podaniem zakresu robót, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi lub roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; . dokument potwierdzający dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy; . polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
wykaz robót budowlanych i usług wraz z podaniem zakresu robót, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi lub roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; . polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium wysokości 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium będzie wymagane na etapie składania ostatecznej oferty, po przeprowadzonym dialogu. Informacje na temat sposobu wniesienia wadium, jego formach, oraz zasadach jego zwrotu zostaną zawarte w SIWZ, która zostanie przekazana wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  5
Kryteria selekcji wykonawców:
Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 5 wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego podmioty, które zrealizowały największą liczbę zamówień polegających na wybudowaniu układu kogeneracyjnego o mocy nie mniejszej niż 0,99MWe i sprawności ogólnej (uzyskanej i potwierdzonej w trakcie rozruchu) o wartości nie mniejszej niż 90%. Za każde wykazane zadanie spełniające powyższe warunki wykonawca otrzymuje jeden punkt w rankingu podmiotów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej wykonawców otrzyma w rankingu jednakową liczbę punktów, wyższą pozycję w rankingu zajmie wykonawca, którego łączna wartość zrealizowanych zamówień dotyczących wybudowania układu kogeneracyjnego o mocy nie mniejszej niż 0,99MWe i sprawności ogólnej (uzyskanej i potwierdzonej w trakcie rozruchu) o wartości nie mniejszej niż 90% jest większa. W przypadku, gdy łączna wartość zamówień u dwóch lub więcej wykonawców będzie jednakowa, wyższą pozycję w rankingu zajmie wykonawca, który posiada polisę OC na wyższa sumę ubezpieczenia.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena0,00
Koszt jednostkowy wytworzenia 1 GJ energii cieplnej0,00
Sprawność ogólna układu kogeneracyjnego0,00
Termin przygotowania kompletnego wniosku wraz z załącznikami do NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Geotermia Poddębice Sp. z o. o. eksploatuje geotermalne źródło ciepła o mocy zainstalowanej 10 MW, uruchomione w 2013 roku. W chwili obecnej wykorzystanie mocy cieplnej w okresie zimowym wynosi około 5 MW. Ciepło produkowane jest na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej przez odbiorców z terenu miasta Poddębice. Całkowita moc zamówiona to obecnie 6,2 MW. Parametry pracy układu w okresie zimowym to 75/50 st. C, a latem 55/40 st. C. Całkowita długość istniejącej sieci ciepłowniczej to około 12 km. Zamawiający oczekuje przedstawienia przez wykonawców rozwiązań dotyczących zaprojektowania i budowy jednostki kogeneracyjnej o mocy nie przekraczającej 1MWe, wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt np. w formie pompy ciepła oraz rozbudowy sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż lub innych instytucji finansujących rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej. Zamawiający dopuszcza również inne rozwiązanie drugiego stopnia odzysku ciepła, pod warunkiem zachowania możliwości finansowania budowy źródła z programu Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż lub innych programów wskazanych przez wykonawcę. Ponadto zamawiający oczekuje jak największej możliwości schłodzenia wody termalnej po drugim stopniu odzysku ciepła oraz przewiduje w miesiącach letnich produkcję chłodu technologicznego. Proponowane przez wykonawcę rozwiązania powinny minimalizować jednostkowy koszt wytworzenia 1GJ energii cieplnej. W zależności od zaproponowanego przez wykonawcę rozwiązania, zamawiający dopuszcza możliwość etapowania przedsięwzięcia lub rezygnacji z części zamówienia. Zamawiający przewiduje, że wyprodukowane ciepło z jednostki kogeneracyjnej posłuży do zasilania nowo podłączonych odbiorców, w tym do zasilania rewitalizowanego kompleksu rekreacyjno-basenowego. Wyprodukowana energia elektryczna ze źródła kogeneracyjnego oraz fotowoltaicznego zostanie wykorzystana na potrzeby własne, a nadwyżka wyprowadzona projektowaną linią energetyczną do rewitalizowanego kompleksu rekreacyjno-basenowego, szpitala powiatowego oraz do sieci OSD.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.
Wstępny harmonogram postępowania:
. ogłoszenie o zamówieniu: 17.06.2019 r. . termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w dialogu: 25.06.2019 r. . ocena wniosków o dopuszczenie do udział w dialogu: 26-28.06.2019 r. . dialog z wykonawcami: 1-14.07.2019 r. . przekazanie wykonawcom zaproszenia do złożenia oferty: 15.07.2019 r. . termin składania ofert: 26.07.2019 r. . ocena ofert: 26-30.07.2019 r. . wybór najkorzystniejszej oferty: 31.07.2019 r. . zawarcie umowy z wykonawcą: 7.08.2019 r.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 37 ust. 4 Pzp kryteria oceny ofert w ogłoszeniu podane zostały w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Wagi poszczególnych kryteriów zostaną określone po zakończeniu dialogu i zawarte w SIWZ przekazanej wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Katalog okoliczności w których możliwe będą istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takich zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zostanie wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – może zostać zmodyfikowany po etapie dialogu konkurencyjnego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do postępowania może skorzystać ze wzoru dokumentów zamieszczonych na witrynie internetowej zamawiającego. Godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. Wszelka korespondencja, która wpłynie do zamawiającego po godzinie 15:00 zostanie otwarta i zarejestrowana następnego dnia roboczego.